Пенсиониране при осигурителен стаж в няколко държави от ЕС

В случай че имате осигурителен стаж в няколко държави от ЕС и/ или в държавите Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, на основата на постигнатите европейски договорености при определяне на правото Ви на пенсия този стаж може да бъде сумиран. Следва да имате предвид, че сумирането на периодите на стажа се прави за преценяване на Вашето право на пенсия според съответното законодателство на държавата, в която кандидатствате за пенсия.

Как става сумирането на осигурителни периоди и къде е уредено?

Възможността за сумиране на осигурителните периоди в държавите-членки е предвидена в Договора за функциониране на ЕС, в който се гарантира свободното движение на работници в рамките на Съюза.  Съгласно чл. 48, б. „а“ от този договор с цел обезпечаване социалната сигурност на тези работници държавите-членки трябва да създадат условия за сумиране на всички периоди, необходими според националните законодателства за придобиване на правото на обезщетение, съотв. пенсия. Принципът на сумиране на осигурителните периоди и начинът, по който това трябва да бъде осъществено, са уредени в Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и в Регламент (ЕО) 987/2009 приет за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, които регламенти имат пряко приложение за приелите ги страни – държавите от ЕС,  Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

За да бъде извършено сумирането на осигурителните периоди,   компетентната институция, която разглежда подаденото от Вас заявление за пенсия, ще се свърже с институциите на държавите, чието законодателство също се е прилагало спрямо Вас, за да установи всички периоди, завършени съгласно тяхното законодателство. Сумирането на тези периоди ще бъде извършено само при положение, че периодите не съвпадат (вж. чл. 12 от Регламент (ЕО) 987/2009).

В случай че въз основа на българските осигурителни периоди (стажа в България) лицето не отговаря на изискванията за отпускане на пенсия съгласно българското законодателство, то правото на пенсия ще възникне само след сумиране на българския осигурителен стаж с осигурителния стаж, придобит съгласно законодателствата на другите държави. В този случай за установяване размера на пенсията ще бъде определено т. нар. „пропорционално обезщетение“ съгласно чл. 52, ал. 1, б. “б” от Регламент (ЕО) № 883/2004. Ето как се изчислява то:

На първо място се изчислява теоретичен размер на обезщетението, за което съответното лице би могло да претендира, ако всички осигурителни периоди са били завършени съгласно прилаганото от компетентната институция национално законодателство. На второ място се определя действителният, пропорционален размер на обезщетението, като теоретичният размер се умножи със съотношението между продължителността на периодите (стажа) съгласно законодателството, което компетентната институция прилага, и цялата продължителност на периодите (стажа) съгласно законодателствата на всички държави-членки по случая (т.е.: теоретичният размер умножен по стажа в България, разделен на стажа в България + стажа в другите държави-членки).

Ако лицето може да придобие право на пенсия само въз основа на българския осигурителен стаж, българската компетентна институция освен пропорционалния размер трябва да изчисли и размера на т. нар. „самостоятелно обезщетение“ съгласно чл. 52, ал. 1, б. “а” от Регламент (ЕО) № 883/2004. То се изчислява изцяло въз основа на българския осигурителен стаж. След това на основание чл. 52, ал. 3 от Регламента компетентната институция постановява изплащане на по-високия от двата размера на пенсията – т. е. изплащане на пропорционалното обезщетение или на самостоятелното обезщетение.

При всички случаи при изчисляването на размера на пенсията, предоставяна от България, ще бъдат приложени критериите, установени в българския закон. За определяне както на самостоятелното обезщетение, така и на теоретичния размер българската институция ще приложи формулата, установена в българския закон, като ще вземе предвид само осигурителния доход за осигурителния стаж, придобит в България. По-конкретно: според българския закон доходът, от който се изчислява пенсията за осигурителен стаж и възраст, се определя като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето (чл. 70, ал. 2 и 3 КСО). Този индивидуален коефициент ще бъде определен само на базата на дохода, за който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж, придобит в България (чл.  47, ал. 1 НПОС).

Институцията, в която сте подали заявлението си, ще го препрати на органите във всички останали страни от ЕС, в които сте работили. Като в случай че сте придобили пенсионни права в тези страни, Вие ще имате право на пенсия от всяка една от тях. Добре е да имате предвид, че различните национални законодателства могат да приемат различна възраст и осигурителен стаж за основание за придобиване на пенсия, като по-ранното подаване на заявление за пенсия в съответната страна, може да се отрази на сумите, които ще получавате. Ето защо е от съществено значение да проверите условията за пенсиониране във всяка от държавите, в които сте работили. При необходимост  може да се ползвате от правото си по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за отлагане на отпускането на обезщетение за старост съгласно законодателството на една или повече от държавите-членки. Имайте предвид, че за да бъде извършено такова отлагане е необходимо заинтересованото лице да е направило изрично искане за това.

При пенсията за инвалидност се прилагат съответно правилата за сумиране на стажа и изчисляване на размера на пенсията, изложени по-горе, с изключение на случаите, при които е приложимо само законодателството от т. нар. „тип А“. При тези законодателства обезщетението не зависи от продължителността на периода на осигуряване или пребиваване, като изчепателният списък на законодателство „тип А“ е изложен в Приложение VI на Регламент (ЕО) № 883/2004. За лицата, спрямо които е приложимо само законодателството от този тип, пенсията се предоставя само от държавата, чието законодателство е било приложимо към датата на настъпване на неработоспособността. Друго специфично правило  при пенсиите за инвалидност е, че критериите за определяне на инвалидността се определят от националното законодателство на предоставящата пенсията държава и всяка от тях взема отделно решение за степента на инвалидност и съответно за нейната начална дата. Обратното е приложимо само за групата държави Люксембург, Франция и Белгия.

Автор на текста: Катерина Славкова

Настоящото изложение е актуално към 6.08.2018 г. и не е пълен преглед на правната уредба относно пенсионирането и осигурителните права на лицата, работили в няколко държави от ЕС. То не представлява правен съвет и за правно съдействие по Вашия случай следва да се обърнете към адвокат и/или към органите на страната, в която сте работили.