Петя Григорова

Образование

висше юридическо, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1991 г.)

Сфери на дейност

Петя е с над 20-годишен опит в правото. От тях 10 години е била адвокат с разнообразна практика, включваща както съдействие и представителство по облигационни и търговски сделки и сделки с недвижими имоти, така и процесуално представителство в съдебни производства по искове за делби и имуществени спорове, свързани със защита на правото на собственост, владение и ползване, семейни спорове, вкл. брачни дела, искове за издръжка, оспорване на бащинство, установяване на произход, трудови спорове, търговски спорове и др.

В последните 15 години от юридическия си стаж Петя е работила като юрисконсулт на банки, небанкови финансови институции и лизингови дружества. Има значителен опит в областта на дружественото и вещното право, кредитните и лизингови сделки и свързаните с тях обезпечения. Била е процесуален представител при разрешаване на спорове между търговци пред държавни съдилища и арбитражни органи, както и при принудително събиране на вземания по реда на изпълнителното и заповедното производство.