Недвижими имоти и строителство

Предоставяме правни консултации по сделки за прехвърляне на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, в това число за сключването на договори за наем, дарение, прехвърляне на имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане, за учредяване на право на строеж и на право на ползване.
Проучваме вещно-правния статус на недвижимите имоти, предмет на сделката.
Изготвяме предварителните и окончателни договори за прехвърляне на собственост, като извършваме анализ на юридическите аспекти на сделката.

Осигуряваме процесуално представителство и съдействие при вещноправни спорове, при извънсъдебни и съдебни делби, при обстоятелствени проверки и изготвянето на констативни нотариални актове.

Предоставяме правни консултации и документално съдействие при сключването на договори за строителство и други договори, свързани с проектиране и изграждане на недвижими имоти.

Предоставяме правно съдействие при провеждането на административни процедури във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя, промяната в регулацията, издаване на разрешения за строеж и др. административни актове, свързани със строителството.