Облигационно право

Оказваме правно съдействие при подготовката и сключването на правни сделки - договори за покупка на стоки, продажба, дарение, наем, заем, влог, изработка, поръчка, транспорт, спедиция и др.

Извършваме проверка относно степента на защита на клиентите ни, както в случай на неизпълнение от насрещната страна, така и поради наличието на нищожни, неравноправни или други клаузи в предложения договор, излагащи на риск интересите им.

При поискване от страна на клиента изготвяме договора и цялата необходима документация за сключването на сделката и оказваме съдействие в преговорния процес.

Оказваме правна помощ при предоставянето и вписването на обезпечения и гаранции.

Съдействаме при извънсъдебното уреждане на спорове, както и при развалянето и прекратяването на договори по извънсъдебен и съдебен ред.

Осигуряваме процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори пред държавните и арбитражните съдилища.