Процесуално представителство

Предоставяме правна защита и съдействие по граждански, търговски, административни и арбитражни дела.
Осигуряваме представителство пред административни органи и извънсъдебно съдействие по трудовоправни, търговски и гражданскоправни спорове. Съдействаме при подготовката и сключването на извънсъдебни и съдебни спогодби.
Защитаваме интересите на нашите клиенти в изпълнителния процес по заведени от или срещу тях изпълнителни дела.