Семейно и наследствено право

Кантората предоставя консултации по въпросите, касаещи имуществените отношения между съпрузите, в това число при законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. Предоставяме консултации и изготвяме брачни договори преди и по време на брака. Оказваме правно съдействие при проблемите, свързани с отношенията между родители и деца – във връзка с уреждането на лични отношения, местоживеене, родителски права, представителство и попечителско съдействие, издръжка, осиновяване.

Оказваме правно съдействие и процесуално представителство при прекратяване на брака – в случаите на развод поради разстройство на брака и при развод по взаимно съгласие. Предоставяме правна помощ при уреждането на имуществените отношения при развод, вкл. при извършването на доброволни и съдебни делби след прекратяване на брака.

Сферата ни на дейност обхваща и оспорването на бащинство, произход, припознаване, защита на страните при искове за установяване на произход от майката и искове за установяване на произход от бащата.

Предоставяме правни консултации и услуги във връзка с наследяване по закон и наследяване по завещание, приемане и отказ от наследство, изготвяне на завещания, намаляване на завещателни разпореждания при накърняване на запазена част от наследственото имущество и др.