Трудово право

Предоставяме правни консултации относно правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение, сключване на трудовия договор и изменение на трудовото правоотношение, относно отношенията между работодател и работник/ служител, касаещи работно време и почивки, отпуски, трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност, имуществена отговорност, обезщетения, трудово вънаграждение, прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение. Оказваме правно съдействие при защитата срещу незаконно уволнение.

Осигуряваме процесуално представителство, защита и съдействие при оспорване на законността на уволнението, както и при трудови спорове между работника/ служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, и при споровете по изпълнението на колективните трудови договори и във връзка с установяването на трудов стаж.