Търговско право

Кантората предоставя правна помощ и абонаментно правно обслужване на български и чуждестранни корпоративни клиенти.

Помагаме на нашите клиенти да изберат подходяща правна структура за търговската си дейност и изготвяме цялата свързана с това правна документация. Извършваме последващи вписвания на промени и обявяване на актове в търговския регистър. Оказваме юридическо съдействие при продажба и прехвърляне на дялове и акции, преобразуване и ликвидация на търговски дружества, както и при извършването на сделки с търговско предприятие.

Съдействаме в преговорния процес и при изготвянето на различни търговски договори. Подготвяме и актуализираме общи условия и типови договори за предоставянето на различни по вид услуги – договори за продажба, наем, производство и строителство, дистрибуция и интелектуална собственост и др.

Предоставяме консултации във връзка със сделки с недвижими имоти, представянето и приемането на записи на заповед, учредяването на договорни и законни ипотеки, особени залози, поръчителство и др. видове обезпечения.

Извършваме процесуално представителство пред държавни и арбитражни съдилища, административни органи и помирителни комисии.

Консултираме и защитаваме интересите на доверителите ни по заведени от или срещу тях изпълнителни дела.