Отравяне на пчели с пестициди. Какво да се направи след това.

Ако Вашите пчели загинат поради пръскане с пестициди и това се дължи на незаконни действия на извършилия пръскането (липса на известяване, използване на забранени вещества и пр.), Вие имате пътища за защита. Необходимо е обаче да предприемете конкретни и навременни действия.

Налице е подробна законова уредба, която предвижда макар и сложна процедура по събиране на доказателства и установяване на нарушението от контролните органи. Успешното й завършване ще е предпоставка за санкциониране на нарушителя, като изготвените протоколи и заключения от нея, както и получените лабораторни резултати ще могат да Ви послужат при евентуален бъдещ иск срещу нарушителя за заплащане на причинените вреди.

В кои случаи пръскането е незаконно?

 Съгласно закона преди да пристъпи към пръскането на насажденията с наземна и авиационна техника всяко лице трябва уведоми предварително за това по посочен в закона ред, а в някои случаи трябва да получи и специално разрешение за пръскането.

Необходимо е 3 дни преди пръскането лицето да изпрати уведомително писмо до кмета на населеното място, в чието землище то ще се състои, както и до кметовете на населените места с граничещи землища. Кметът на населеното място също на свой ред след получаването на уведомителното писмо трябва да извести за планираното третиране чрез местните средства за осведомяване и чрез обява, поставена на видно място. Освен това, ако сте собственик на регистриран по Закона за пчеларството пчелин, лицето, което ще предприеме пръскане на насажденията, трябва лично да Ви информира чрез SMS или имейл за датата и часа на планираното мероприятие.

Забранено е пръскането на растения в период на цъфтеж и на отделяне на мана, като при масова поява на вредители и в случай на въздушно пръскане  е необходимо предварително разрешение от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Налице са специални изисквания с какво да се пръска. Използваните препарати за растителна защита трябва да са разрешени от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), а в случай че се употребяват във фаза на цъфтеж на растенията те трябва да са щадящи (по-слабо токсични) за пчелите.

Налице са специални изисквания как да се пръска. Пръскането трябва да бъде извършвано в определени часове, ако в района има регистрирани пчелини (до 10 часа сутринта), като се спазват задължителните защитни зони и отстояния, посочени в Наредба № 13/26.08.2016 на МЗХ.

 В случай, че извършилото третирането лице не е спазило някое от горните изисквания и това е довело до масово измиране на пчели (подмор), Вие можете да претендирате обезщетение за вредите по съдебен ред. Извършилият третирането ще подлежи и на административнонаказателна отговорност по чл. 44 и/ или 45 от Закона за пчеларството, като ще трябва да заплати глоба/ имуществена санкция.

Какво да се предприеме при отравяне на пчелите?

 В чл. 12 от Наредба № 13 са посочени стъпките, които трябва да бъдат направени в случай на масов подмор. Процедурата включва много действащи лица, кратки срокове и не на последно място изисква Вашата готовност да заплатите разходите за взетите проби. Очевидно е, че за да бъде успешно проведена, участниците в процедурата трябва да знаят кои са пръсканите посеви и да вземат проби от третираните растения.

На първо място при установяване на масов подмор собственикът на пчелина трябва:

– незабавно да уведоми ветеринарния лекар и кмета на населеното място;
– не по-късно от първия работен ден след установяването да подаде жалба до Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) с копие до кмета.

До 24 часа от уведомяването му ветеринарният лекар трябва да направи преглед на пчелите и да изпрати проби от пчелите до акредитирана от БАБХ лаборатория.

Уведоменият с жалбата директор на ОДЗ от своя страна незабавно трябва да уведоми ОДБХ и да свика до 24 часа комисията по чл. 36 от Закона за пчеларството. В тази комисия влизат представител на съответната общинска служба по земеделие, на общината, на ОДЗ, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, както и пчелар проверител.

Свиканата комисия прави преглед на място. Взимат се проби от третираните растения, а ако ветеринарният лекар не е взел проба, се вземат проби и от пчелите. Изпращането на пробите за анализ се извършва от и за сметка на собственика на пчелина.

След извършване на горните действия комисията изготвя и подписва констативен протокол, с който потвърждава или отхвърля съмнението за отравяне, а след получаване на резултатите от лабораторния анализ – прави окончателно заключение за причините за подмор на пчелите и установяване на нарушителя.

Какви са неблагоприятните последици за нарушителя?

На първо място административнонаказателна отговорност за нарушение на чл. 32 и/ или 33 от Закона за пчеларството. За неспазване на мерките за опазване на пчелите виновното лице се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а ако е юридическо лице или едноличен търговец – от 8000 до 10 000 лв. За пръскане в случаите на цъфтеж и отделяне на мана и без необходимото разрешение , глобата е от 4000 до 5000 лв., съответно имуществената санкция – от 8000 до 10 000 лв. Актът, съответно административнонаказателното постановление, издадени от органите на БАБХ, трябва да посочват датата и мястото на нарушението и да описват в какво се състои то.Нарушителите могат да бъдат санкционирани и след подаден сигнал, вкл. по телефона до контролните органи за извършвано нерегламентирано пръскане на посеви, след който сигнал контролните органи са установили на място нарушението и извършителя.Очевидно е обаче, че глобите на нарушителя няма да ви възмездят за претърпените вреди. Това може да стане по гражданскоправен ред (вж. по-долу).

Вие може да предявите граждански иск за непозволено увреждане по чл. 45, съответно чл. 49 ЗЗД (ако лицето е възложило пръскането на наети от него лица), като претендирате обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи. Стойността на обезщетението може да включва стойността на загиналите пчелни семейства (работни пчели и пчели-майки), пчелни пити, пропуснатите ползи от неполучен пчелен мед и восък и пр. Пред съда вие ще трябва да докажете, както претърпените вреди и тяхната стойност, така и извършването на нарушението от страна на извършителя и причинната връзка между нарушението и вредите. Затова би било добре да осигурите доказателства за броя на притежаваните от Вас пчелни семейства, да приложите резултатите от лабораторния анализ на пчелите и растенията, протокола и заключението на комисията по чл. 36 от Закона за пчеларството, записванията във ветеринарно-медицинския дневник, ако е необходимо – да посочите свидетели и да поискате експертиза за доказване на стойността на вредите.

Документите и заключенията от процедурата по установяване на нарушението по чл. 12 от Наредбата, която описахме по-горе, разбира се не са единствените възможни и задължителни доказателства в това съдебно производство. Обстоятелствата на нарушението биха могли да бъдат доказани и с други доказателства – вкл. свидетелски показания и експертни заключения. Но трябва да имате предвид, че посочената по-горе процедура по чл. 12 ще може да осигури документи, обосноваващи Вашия иск. В случай на противоречие между други доказателства по делото (напр. свидетелски показания в полза на насрещната страна) и документите, осигурени в резултат на процедурата по чл. 12 (констативен протокол и заключение), е много вероятно съдът да кредитира, т. е. да счете за достоверни именно изготвените от комисията документи.

Автор на текста: Катерина Славкова

Настоящото изложение е актуално към 01.04.2019 г. То не представлява правна консултация. За правна консултация можете да се обърнете към адвокат.